หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

Screenshot (218)11

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2565

ภาพตัวอย่างอาจจะไม่ขึ้นบนหน้าเว็บแต่สามารถกด Download ท […]

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ภาพตัวอย่างอาจไม่ขึ้นแ่ต่สามารถคลิก Download ที่อยู่ใต้ […]

Screenshot (218)11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ เรื่ิอง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

ภาพตัวอย่างอาจจะไม่ขึ้นบนหน้าเว็บแต่สามารถกด Download ท […]