ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561)

                                    รายละเอียดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่

Download (PDF, 878KB)