สภาพทั่วไป

องคฺ์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ๋ ตำบลนาใหญ่  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีจำนวน 15 หมู่บ้าน  ทิศเหนือติดตำบลกกกุง ทิศใต้ ติดตำบลดอกไม้ ทิศตะวันออกติดตำบลน้ำคำ ทิศตะวันตกติดตำบลสิงห์โคก