หน้า 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน

ปรัชญา

ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาความพร้อม  สิ่งแวดล้อมดี มีจริยธรรม

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส

เอกลักษณ์

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  เคียงคู่ชุมชน

รางวัลเกียรติยศ

☺ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข    ปี2549

☺ ผ่านการประเมินภายในรับรองมาตรฐาน  12  มาตรฐาน ผ่านในระดับดี จากท้องถิ่นอำเภอสุวรรณภูมิ

☺ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   ปี2554

☺ การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านทันตสุขภาพ  รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  ปี 2555

☺ การประกวดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค  ได้ผ่านการประเมิน  จากกรมควบคุมโรค    ปี2555